Privacy

Wij passen goed op uw persoonlijke gegevens

Privacy Verklaring

Pagina voor het laatst aangepast op 28 juni 2021

Wij zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen in ons stelt. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina leest u welke gegevens we verzamelen als u de website en/of diensten van Mondhygiëne Oudemans gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. 

Mondhygiëne Oudemans respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. 

Mondhygiëne Oudemans handelt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

Wie is Mondhygiëne Oudemans? 
Mondhygiëne Oudemans is gespecialiseerd in mondzorg behandelingen aan huis en in zorginstellingen in de regio Harlingen. 

Welke persoonsgegevens verzamelt en verwerkt Mondhygiëne Oudemans? 
Op de website van Mondhygiëne Oudemans kunt u bekijken welke diensten op het gebied van mondzorg wij aanbieden. 

Wanneer u e-mails of andere berichten naar ons verzendt, bewaren we die berichten. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde server van Mondhygiëne Oudemans of die van een derde partij in de EER. 

Om de website optimaal te laten werken, wordt automatisch gegenereerde informatie over uw gebruik van de website verzameld en verwerkt. Het optimaliseren van de dienstverlening bestaat onder meer uit technische aanpassingen, voor bijvoorbeeld het goed weergeven van pagina’s en het beveiligen van de website. 

De informatie die wordt verzameld bestaat uit het type apparaat (computer, mobiel, tablet) dat uw gebruikt, uw IP-adres (nummer van uw apparaat dat het mogelijk maakt uw apparaat te herkennen), het type browser, het besturingssysteem dat u gebruikt, en de pagina's die u op website bezoekt en de items die u bekijkt. Daarnaast houden wij bij de hostname die bij het IP-adres hoort, inlogsessie gegevens en gekozen waardes bij. 

Voor welke doeleinden en op basis van welke rechtsgronden wordt de verzamelde informatie gebruikt?
Wij verwerken uw (bijzondere) persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: 

Het aangaan van behandelovereenkomsten met u als patiënt en het uitvoeren van behandelingen binnen die behandelrelatie, waaronder ook begrepen het declareren bij zorgverzekeraars, eventueel via factoringmaatschappijen. 

Wij bewaren patiëntendossiers gedurende de tijd dat de patiënt is ingeschreven in de praktijk en na uitschrijving conform art. 7: 454 BW (WGBO) nog gedurende 20 jaar. Een patiënt heeft het recht te verzoeken om vernietiging van het dossier. Wij vernietigen het dossier binnen drie maanden na het verzoek, tenzij vernietiging in strijd is met de wet of niet in het belang is van de patiënt, of bewaring van aanmerkelijk belang is voor een ander dan patiënt (bijvoorbeeld: volksgezondheid of in geval van gerechtelijke procedure). 

Voor het uitvoeren van de behandelovereenkomst moet de praktijk over onder andere de volgende (bijzondere) persoonsgegevens beschikken: 

Persoonsgegevens Bijzondere persoongegevens
NAW gegevens Medische anamnese
Telefoonnummer Medicatieoverzicht
E-mailadres Röntgenfoto's
Verzekeringsgegevens Lab- en/of onderzoeksresultaten
Geboortedatum Aantekeningen in patiëntendossier
BSN nummer

In de rechterkolom staan de bijzondere persoonsgegevens. Dit zijn persoonsgegevens van meer gevoelige aard, echter zonder deze persoonsgegevens kan de behandelovereenkomst niet worden uitgevoerd. 

Persoonsgegevens van minderjarige en wilsonbekwame patiënten
Minderjarige patiënten kunnen zich zelfstandig inschrijven vanaf 16 jaar. Tot 16 jaar verwerken wij alleen persoonsgegevens na schriftelijke toestemming van de ouder/verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. Ook voor wilsonbekwame patiënten geldt dat wij alleen persoonsgegevens verwerken na schriftelijke toestemming van de wettelijke vertegenwoordiger. 

In sommige gevallen kan de informatie met externe partijen gedeeld worden, wanneer dit voor het uitvoeren van een tandheelkundige behandeling noodzakelijk is. Hiervoor hebben wij met diverse partijen, onder andere tandtechnische laboratoria, verwerkersovereenkomsten afgesloten om uw privacy te waarborgen. 

Waar worden uw persoonsgegevens opgeslagen?
Uw gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers of op die van een derde partij. Mondhygiëne Oudemans maakt gebruik van servers binnen de EER. 

Op welke wijze wordt uw persoonlijke informatie beschermd?
Mondhygiëne Oudemans neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via privacy@mondhygieneoudemans.nl.   

Cookies
Via deze website kan Mondhygiëne Oudemans gebruikmaken van cookies. Hiermee wordt informatie in de vorm van een tekstbestand op de harde schijf van uw apparaat opgeslagen. Cookies worden gebruikt om de website op een gebruiksvriendelijke manier te leveren of om informatie te verkrijgen over de kwaliteit of effectiviteit van de website. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Mondhygiëne Oudemans en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u in een computerbestand hebben naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@mondhygieneoudemans.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens door u is gedaan, kunnen wij u vragen om u te identificeren. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek. 

Mondhygiëne Oudemans wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Kan deze privacyverklaring worden gewijzigd?
Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op deze website en daarbij wordt de laatstgenoemde wijzigingsdatum vermeld. Wij adviseren u daarom regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen. 

Vragen en feedback
Mondhygiëne Oudemans controleert regelmatig of ze aan deze privacyverklaring voldoet. Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, kunt u contact met ons opnemen via privacy@mondhygieneoudemans.nl